SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Regulamin

&1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz przebywanie na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku (w przypadku rezerwacji grupowych) lub zapłaty całej należności (z góry) za pobyt w Hotelu. Dokonując p/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Boginia.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie: hotelboginia.com
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

&2
DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o 12:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 9:00 w dniu pierwotnego wymeldowania z Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi, według aktualnego na dany dzień cennika znajdującego się na stronie: www.hotelboginia.com
 4. Późne wymeldowanie, zależne jest wyłącznie od dostępności pokoju, i po uprzednim kontakcie z Recepcją.
 5. Hotel zastrzega  sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

&3
REZERWACJA, REJESTRACJA, PŁATNOŚCI

 

 1. Rezerwacji można dokonać: bezpośrednio, kontaktując się z Recepcją Hotelu ( telefon, kontakt osobisty), przez Internet (poprzez stronę www Hotelu) lub poprzez inne portale współpracujące z Hotelem. Jednakże, za błędy wynikające z rezerwacji portali rezerwacyjnych (poza stroną www Hotelu) Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, aby była ona wiążąca dla obu stron, wymagana jest  bezwzględnie wpłata zadatku w wysokości co najmniej 30% wartości złożonego zamówienia, w terminie nie dłuższym, niż 48 godz. od chwili  jego złożenia, a w przypadku rezerwacji poprzez stronę hotelboginia.com – poprzez kliknięcie w link potwierdzający chęć rezerwacji, dostarczany mailowo.
 3. Brak wpłaconego zadatku w podanym czasie, powoduje, że rezerwacja jest nieaktualna. Hotel zastrzega sobie również, że złożony zadatek, nie podlega zwrotowi. Pozostałą należność, Gość zobowiązany jest uregulować w chwili rejestracji na Recepcji. W przypadku zapłaty przelewem, należy dysponować potwierdzeniem jego nadania. Dla komfortu Gości dokonujących płatności przelewem ważne jest, aby płatność z niego wynikająca, była dokonana z uprzednim wyprzedzeniem i, aby w chwili przyjazdu Gościa do Hotelu, wpłata należności, została odnotowana na koncie Hotelu.
 4. Warunkiem zarejestrowania Gościa w Hotelu, jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wypełnienie karty rejestracyjnej i podpisanie Regulaminu. Dokonanie p/w czynności sprawia, że między stronami została zawarta Umowa o Świadczenie Usług Hotelowych. Gość hotelowy nie może  przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiszczona została przez niego opłata na dany pobyt.
 5. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym wyłącznie w godzinach od 08:00 do 20:00. Po tym czasie Gość, który chce pozostać w Hotelu, zobowiązany jest skontaktować się z Recepcją, w celu wynajmu i opłaty pokoju hotelowego, bądź miejsca w pokoju, w którym przebywał do tej pory gościnnie, o ile są one w danym czasie wolne i mogą podlegać rezerwacji.
 6. Hotel, jeśli zgadza się na zwierzęta – pobiera opłatę związaną z podróżą ze zwierzęciem domowym (pies/kot) zgodnie z obowiązującym cennikiem. Obecność  zwierzęcia, należy bezwzględnie zgłosić Recepcji już na etapie dokonywania przez Gościa rezerwacji. Hotel zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na pobyt pupila, jeśli dany pokój w chwili rezerwacji nie przewiduje obecności w nim zwierzęcia, a Hotel w danym czasie nie dysponuje innym, przystosowanym na tę okoliczność pokojem. Gość hotelowy odbywający podróż ze swoim pupilem, zobowiązany jest do posiadania aktualnego szczepienia zwierzęcia, przestrzegania zasad związanych z niewprowadzaniem zwierzęcia do stref restauracyjnych oraz opieki nad nim przez cały czas swojego pobytu w Hotelu. Gość ponosi  pełną odpowiedzialność finansową za straty dokonane z udziałem pupila. Na zakres usuniętych przez Hotel zniszczeń z winy posiadacza zwierzęcia,  Hotel wystawia Gościowi odrębny dokument fiskalny, który Gość zobowiązuje się przyjąć, regulując płatność z tym związaną w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Obowiązkiem Gościa przy pobycie z pupilem jest również bezwzględne sprzątanie po nim.
 7. Hotel pobiera opłatę za zgubienie przez Gościa klucza do pokoju i związane z tym wyrobienie nowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie złożone przez siebie zamówienia i usługi dodatkowe, które podlegały dodatkowym opłatom, a zostały przez Hotel zrealizowane, i nie opłacone przez Gościa. W takim wypadku, Hotel zastrzega sobie prawo do  obciążenia karty płatniczej Gościa, celem zrealizowania należnej sobie płatności.
 9. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił on opłatę związaną z tym pobytem.
 10. Wszyscy Goście hotelowi podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu, a osoby im towarzyszące, mogą być zapraszane na wyłączną odpowiedzialność głównego najemcy pokoju, tj. Gościa, przy czym w przypadku dokonania zniszczenia mienia hotelowego, bądź kradzieży przez te osoby, w przypadku braku możliwości zapłaty przez nie  za wyrządzone Hotelowi/innym Gościom, czy pracownikom Hotelu szkodę, Hotel będzie  rościł sobie prawo do obowiązku uregulowania tej straty przez Gościa hotelowego.
 11. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, Gość zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Recepcję już w chwili dokonywania czynności rejestracyjnych. W przeciwnym razie, skutkuje to otrzymaniem wyłącznie paragonu fiskalnego (Ustawa z dnia 04 lipca 2019 roku o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych Ustaw).

&4
ANULOWANIE REZERWACJI

 

 1. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości, czy braku akceptacji Regulaminu, Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez możliwości zwrotu wpłaconego przez Gościa zadatku.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia i anulować rezerwację Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Hotelu, jego pracownikach, czy innych Gościach.
 3. Anulacje wykupionych pakietów pobytowych dokonane na mniej niż 7 dni, będą obciążone w całości. Pakiety pobytowe bezzwrotne oraz skrócenie pobytu przez Gościa, nie skutkują zwrotu wpłaconej przez niego należności za pobyt w Hotelu. W uzasadnionych sytuacjach losowych, istnieje możliwość pobrania przez Hotel opłaty w wysokości 10% należności za każdą, niewykorzystaną przez Gościa dobę hotelową.
 4. Niestawienie się Gościa w obiekcie, w drugim dniu zarezerwowanego pobytu do godz. 07:00, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji, bez prawa do zwrotu zadatku i daje Hotelowi możliwość wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

&5
USŁUGI HOTELOWE

 

 1. Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  – sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – budzenie o wyznaczonej godzinie,
  – przechowywanie bagażu, czy rzeczy osobistych Gościa podczas jego pobytu w Hotelu,
  – zamawiane taxi.
 5. Goście mogą nieodpłatnie korzystać z monitorowanego, niestrzeżonego parkingu oraz dostępu do sieci Wi-Fi.

&6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Gość, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia przedmiotów wyposażenia, czy urządzeń technicznych powstałych z winy jego, lub osób go odwiedzających, a Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe według aktualnego cennika szkód.
 2. Niezależnie od cennika, Hotel zastrzega sobie prawo do indywidulanej i odrębnej wyceny zniszczeń, w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody. Ponadto, jeśli zaistnieje taka okoliczność, Gość zostanie obciążony kosztem wycofania pokoju ze sprzedaży, według cennika  obowiązującego na stronie hotelboginia.com na czas usunięcia szkód i zabrudzeń.
 3. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 4. Na terenie Hotelu, dzieci w wieku poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci do 18 roku życia.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest w pokojach hotelowych używanie: otwartego ognia, świeczek, urządzeń elektrycznych np. kuchenek, grzejników, żelazek, i innych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Na terenie Hotelu, zabrania się spożywania wszelkich, niedozwolonych prawem używek, a także palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Za złamanie zakazu, obowiązuje kara w wysokości:  1000 zł, a za uruchomienie systemu przeciwpożarowego i przyjazd Straży Pożarnej kara: 1500 zł.
 7. W przypadku pożaru, awarii lub innego nieprzewidzianego zdarzenia, Gość zobowiązany jest podporządkować się poleceniom personelu hotelowego w zakresie ewakuacji, działań ratowniczych i innych,
 8. W przypadku zaobserwowania awarii, bądź pożaru, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie personelu Hotelu.

&7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w terminie 1 doby, a każdorazowo nie później niż przed opuszczeniem Hotelu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na wystąpienie szkody.
 2. Hotel nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 3. Ze względu na fakt posiadania niestrzeżonego parkingu, Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt znajdujących się w nim.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody i działania wywołane z winy innych Gości oraz winy osób przebywających na terenie Hotelu.

&8
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres wyłącznie  na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 –ego miesiąca od czasu opuszczenia Hotelu przez Gościa, a po upływie tego okresu, przedmioty te zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze i leki przechowywane będą przez Hotel wyłącznie w ciągu  24 godzin.

&9
CISZA NOCNA

 

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej przez Gościa, może skutkować karą pieniężną w wysokości 500 zł. Szczególnie trudne przypadki łamania ciszy nocnej, związane z koniecznością wezwania Policji, będą obarczone karą finansową w wysokości 1000 zł, łącznie z natychmiastowym zerwaniem Umowy o Świadczenie Usług Hotelowych.

&10
REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja lub Dyrektor Hotelu. Reklamacje można zgłosić osobiście lub pisemnie pod adresem: recepcja@hotelboginia.com
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, nie później niż w terminie 1 doby, jednakże każdorazowo przed opuszczeniem Hotelu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na dostrzeżone uchybienia.

&11
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. W Hotelu, dzieci do lat 3 przebywają bezpłatnie.
 2. Za udostępnienie łóżeczka turystycznego z kompletem pościeli, obowiązuje opłata dodatkowa według cennika.
 3. Gość zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z nie wynoszeniem naczyń, stanowiących wyposażenie restauracji, czy baru oraz z nie wynoszeniem żywności.
 4. Wejście do sali restauracyjnej na śniadanie, czy obiadokolację odbywa się na zasadzie podania obsłudze numeru wynajętego przez Gościa pokoju. Wyjście z sali po zakończonym posiłku, jest równoznaczne z jego zakończeniem i nie uprawnia do ponownego wejścia, w celu skorzystania z bufetu po raz wtóry.
 5. Za udostepnienie przez Hotel dla Gościa aneksu kuchennego, obowiązuje oplata według cennika usług dodatkowych, który jest dostępny na recepcji.
 6. Korzystanie z aneksu kuchennego, jest podyktowane godzinami ciszy nocnej.
 7. Zakupione vouchery, posiadają określony termin ważności, nie podlegają wymianie na środki pieniężne, czy zwrotowi.
 8. Wszystkie powstałe spory, w których nie zostanie osiągnięty kompromis, będzie rozstrzygał Sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby działalności właściciela Hotelu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2023 roku.
to-topto-top